12.03

2014

Analiza i prognozowanie szeregów o złożonej sezonowości

Autor: adam

Efektywne prognozowanie szeregów czasowych wymaga uwzględniania występujących w nich wahań sezonowych (sezonowości). W praktyce często spotykamy się z szeregami, w których występujące wahania sezonowe mają niestandardowy charakter (np. szeregi z sezonowością o niecałkowitym okresie lub sezonowością wielookresową). Taki specyficzny charakter danych powoduje, że standardowe metody prognozowania nie mogą być w ogóle zastosowane, lub (w najlepszym razie) wyznaczone na ich podstawie prognozy nie będą optymalne.

Dzisiejszy wpis postanowiłem poświęcić właśnie prognozowaniu szeregów o złożonej sezonowości. Oczywiście nie będzie to wyczerpujący przegląd stosowanych metod/algorytmów, ale raczej analiza wybranych danych, w przypadku których spotykamy się z niestandardową postacią wahań sezonowych. Na potrzeby przykładu, wybrałem zagadnienie prognozowania zapotrzebowania mocy KSE (Krajowego Systemu Energetycznego). W analizie uwzględnione będą zarówno klasyczne jak i nowe podejścia do modelowania sezonowości. Analiza w całości przeprowadzona została z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w środowisku R.

Na koniec zaznaczmy jeszcze, że poniższy artykuł (z założenia) nie jest tutorialem. który ma nauczyć od podstaw stosowania metod analizy i prognozowania szeregów czasowych. Osoby zainteresowane poznaniem podstaw metodologicznych, szczegółów dotyczących określonych metod analizy szeregów czasowych czy też konkretnych algorytmów dostępnych w pakiecie R odsyłam do naszej książki: Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, A. Zagdański, A. Suchwałko, PWN 2015.

Poniższy artykuł można także ściągnąć w formacie pdf.

1 Przykłady szeregów czasowych o złożonej sezonowości

Wiele spotykanych w praktyce szeregów czasowych cechuje występowanie niestandardowych i często skomplikowanych wzorców sezonowych (sezonowości). Typowe sytuacje z jakimi możemy się spotkać to:

 • Szeregi o ułamkowym (niecałkowitym) okresie
  Przykłady: szeregi zawierające tygodniowe wielkości produkcji lub wielkości sprzedaży wykazują często sezonowość roczną o okresie $365.25/7 \approx 52.18$.

 • Szeregi o dużej częstotliwości i wielookresowej sezonowości
  Przykłady: dane godzinowe dotyczące zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz, wodę, itp. (utility demand) charakteryzuje zwykle sezonowość dobowa i tygodniowa. Obserwowane w dłuższym okresie szeregi te wykazują często także sezonowość roczną.

2 Modelowanie złożonej sezonowości – klasyczne i nowe metody

Większość standardowych metod, stosowanych w analizie i prognozowaniu szeregów czasowych, opracowano z myślą o prostych wzorcach wahań sezonowych występujących w danych. Metody te są zwykle skuteczne w przypadku sezonowości o małym (całkowitym) okresie, takim jak $s=12$ dla danych miesięcznych, lub $s=4$ dla szeregów kwartalnych. Ponadto, standardowe metody nie uwzględniają poprawnie takich specyficznych własności danych, jak występowanie sezonowości o nakładających się okresach (np. sezonowości dziennej i tygodniowej).

Istnieją również specjalistyczne modele i metody dedykowane szeregom o skomplikowanych wzorcach sezonowości. Narzędzia te są istotną alternatywą dla klasycznych metod, a prace nad ich udoskonalaniem ciągle trwają (np. kilka najnowszych propozycji można znaleźć w artykule De Livera i inni (2011)). Z uwagi na złożoność zagadnienia, istotny jest jednak wybór odpowiedniego wariantu metody i odpowiednie przygotowanie danych przez analityka.

3 Przykład: Prognozowanie zapotrzebowania mocy KSE – porównanie efektywności metod

3.1 Dane

W analizie wykorzystamy szereg czasowy zawierający wielkości zapotrzebowania mocy Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) w okresie: od 2013-01-01 do 2013-04-30. Dane są dostępne na stronie PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) pod adresem http://www.pse-operator.pl/index.php?dzid=77. Szereg ten zawiera wartości chwilowe, rejestrowane w mega watach [MW], w odstępach co 15 min. Łącznie mamy więc wartości zapotrzebowania mocy dla kolejnych 120 dni (4 miesięcy) bieżącego roku.

Wykres danych surowych przedstawia Rys.1.Przyjęta jednostka czasu (oś X) to 1 dzień. Oprócz charakterystycznych efektów sezonowych, na wykresie łatwo zauważamy także wyraźny spadek zapotrzebowania na początku roku (1 stycznia 2013) oraz w okresie Świąt Wielkanocnych (1 kwietnia 2013).

Rysunek 1:Zapotrzebowanie mocy KSE od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-04-30. Dane chwilowe 15 min. (w MW).

Rysunek 1:Zapotrzebowanie mocy KSE od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-04-30. Dane chwilowe 15 min. (w MW).

Przed przystąpieniem do dalszej analizy przeprowadzimy agregację do danych godzinowych. Otrzymujemy w ten sposób szereg zawierający $n=2879$ wartości (120 dni $\times$ 24h). Aby porównać skuteczność różnych metod prognozowania, podzielimy dane na dwie części (Rys.2):

 • część konstrukcyjną – wartości dla pierwszych 100 dni (począwszy od 1 stycznia 2013), które wykorzystamy do kalibracji modeli; szereg zawierający 2400 wartości,

 • część testową – pozostałe wartości dla 20 dni; szereg zawierający 479 wartości.

Rysunek 2:Dane po agregacji godzinowej. Zaznaczony podział na część konstrukcyjną i część testową.

Rysunek 2:Dane po agregacji godzinowej. Zaznaczony podział na część konstrukcyjną i część testową.

Aby przyjrzeć się zależnościom występującym w naszych danych, wyznaczmy wykres funkcji autokorelacji (ACF) (Rys.3). Analizując wykres wyraźnie dostrzegamy sezonowości o dwóch okresach:

 • $s_1=24$ – okres odpowiadający sezonowości dobowej,

 • $s_2=7*24=168$ – okres odpowiadający sezonowości tygodniowej.

Analizując szereg zapotrzebowania na energię w dłuższym okresie (np. kilku lat) prawdopodobnie mielibyśmy do czynienia również z sezonowością roczną.

Rysunek 3:Wykres autokorelacji (ACF) dla danych godzinowych. Widoczna sezonowość dobowa (okres: s_1=24) oraz tygodniowa (okres: s_2=168).

Rysunek 3:Wykres autokorelacji (ACF) dla danych godzinowych. Widoczna sezonowość dobowa (okres: $s_1=24$) oraz tygodniowa (okres: $s_2=168$).

3.2 Cel analizy

W analizie danych związanych z zapotrzebowaniem na energię elektryczną celem może być konstrukcja prognoz krótko-, średnio- lub długoterminowych. Często ważna jest także identyfikacja składowych związanych z poszczególnymi rodzajami sezonowości (dobowej, tygodniowej czy rocznej) oraz identyfikacja pozostałych charakterystycznych własności danych (np. obecność trendów długoterminowych, wpływ świąt, ”blackoutów”, itp.).

W naszej analizie skoncentrujemy się na:

 • ilustracji działania wybranych metod analitycznych, dostępnych w środowisku R,

 • przykładach zastosowania metod do dekompozycji oraz prognozowania,

 • porównaniu skuteczności wykorzystywanych metod.

3.3 Metody

W analizie wykorzystamy następujące metody:

 • metoda STL – Seasonal Decomposition of Time Series by Loess (Cleveland i inni (1990)).
  Zaawansowana metoda dekompozycji i prognozowania szeregów, stosowana w przypadku danych o standardowej sezonowości (np. miesięcznej lub kwartalnej).

 • metoda TBATS – Trigonometric BATS (Box–Cox transform, ARMA errors, Trend, Seasonal components) (De Livera i inni (2011)).
  Zaawansowana metoda dekompozycji i prognozowania szeregów, opracowana dla szeregów o złożonej (wielookresowej) sezonowości. Algorytm pozwala na uwzględnienie dodatkowych własności danych, takich jak obecność trendów długoterminowych czy niejednorodna wariancja w czasie.

Do porównania dokładności prognoz wykorzystamy następujące kryteria:

 • MAPE – Mean Absolute Percentage Error (średni bezwzględny błąd procentowy, wyrażony w %): $$MAPE = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^n \left| \frac{X_t-F_t}{X_t}\right|\cdot 100\%,$$ gdzie: $X_t$ – rzeczywista wartość zapotrzebowania, $F_t$ – prognoza.

 • RMSE – Root Mean Squared Error (pierwiastek błędu średniokwadratowego):

  $$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n (X_t-F_t)^2}{n}}.$$

W analizie wykorzystano metody i narzędzia dostępne dla środowiska R (www.r-project.org).

3.4 Wyniki

3.4.1 STL – metoda nie uwzględniająca złożonych sezonowości

Rysunek 4:Dekompozycja na bazie metody STL.

Rysunek 4:Dekompozycja na bazie metody STL.

Rysunek 5:Prognozy na bazie metody STL.

Rysunek 5:Prognozy na bazie metody STL.

 • Analizując wyniki dekompozycji STL (Rys.4) widzimy, że uwzględnienie tylko pojedynczej sezonowości (sezonowości dobowej) powoduje, że w składowej trendu (tendencji długoterminowej) widać niepożądane zachowania sezonowe, związane z sezonowością tygodniową.

 • Uzyskane na bazie STL prognozy (Rys.5) są również bardzo złej jakości, nawet dla krótkiego horyzontu. W większości okresów prognozowane wartości są dużo niższe od rzeczywistego zapotrzebowania.

 • STL – metoda, która nie uwzględnia sezonowości o dwóch nakładających się okresach – nie daje zadowalających wyników.

3.4.2 TBATS – metoda uwzględniająca sezonowość dobową i tygodniową

Rysunek 6:Dekompozycja na bazie metody TBATS.

Rysunek 6:Dekompozycja na bazie metody TBATS.

Rysunek 7:Prognozy na bazie metody TBATS.

Rysunek 7:Prognozy na bazie metody TBATS.

 • Dekompozycja uzyskana za pomocą metody TBATS (Rys.6) pozwala łatwo zidentyfikować regularności występujące w analizowanych danych.

 • Oprócz sezonowości dobowej (season 1) i tygodniowej (season 2) na wykresie składowej level łatwo widać wyraźny spadek zapotrzebowania w okresie świąt (1 stycznia oraz 1 kwietnia). Sugeruje to konieczność uzupełnienia modelu o dodatkowe informacje, np. w postaci zmiennych 0-1 kodujących występowanie nietypowych zdarzeń, które mogą wpływać na wielkość zapotrzebowania na energię.

 • Uzyskane na bazie metody TBATS prognozy (Rys.7) są zadowalające, szczególnie w krótkim horyzoncie (prognozy dla około 100 kolejnych godzin).

 • Możemy spodziewać się, że dokładność prognoz można by jeszcze poprawić uwzględniając w analizie dodatkowe własności danych, takie jak występowanie świąt.

3.4.3 Porównanie metod

Porównajmy jeszcze obie metody na jednym wykresie (Rys.8). Wyraźnie widzimy przewagę metody TBATS w stosunku do metody STL.

Rysunek 8:Porównanie prognoz i rzeczywistego zapotrzebowania (wszystkie metody).

Rysunek 8:Porównanie prognoz i rzeczywistego zapotrzebowania (wszystkie metody).

Rysunki 9 i 10 przedstawiają porównanie błędów prognoz (MAPE i RMSE) dla obu metod i różnych horyzontów prognoz. Ponownie widzimy wyraźną przewagę metody TBATS.

Rysunek 9:Porównanie dokładności prognoz – kryterium MAPE

Rysunek 9:Porównanie dokładności prognoz – kryterium MAPE

Rysunek 10:Porównanie dokładności prognoz – kryterium RMSE

Rysunek 10:Porównanie dokładności prognoz – kryterium RMSE

3.5 Podsumowanie

 • Metoda STL – zaawansowana metody dekompozycji, uwzględniająca tylko sezonowość dobową prowadzi do złych prognoz. Prognozowane wartości są dla większości okresów zdecydowanie zaniżone, w porównaniu do rzeczywistego zapotrzebowania.

 • Metoda TBATS, która bezpośrednio uwzględnia nakładające się sezonowości (dobową i tygodniową) daje zadowalające prognozy.

 • Oba kryteria (MAPE i RMSE) wskazują na dobrą jakość prognoz dla metody TBATS w krótkim horyzoncie (prognozy zapotrzebowania na około 100 kolejnych godzin). Dokładność prognoz maleje wraz ze wzrostem horyzontu prognozy.

 • Metoda TBATS pozwala na łatwą identyfikację regularnych tendencji występujących w analizowanych danych, w tym wyodrębnienie obu składowych sezonowych (dobowej i tygodniowej).

 • Dokładność prognoz można by poprawić uwzględniając dodatkowe własności danych, takie jak występowanie spadku zapotrzebowania w okresie świąt (np.: w okresie Nowego Rok i Świąt Wielkanocnych).

4 Bibliografia

 • Strona domowa pakietu R, The R Project for Statistical Computing, www.r-project.org.

 • De Livera, A.M., Hyndman, R.J., & Snyder, R. D. (2011), Forecasting time series with complex seasonal patterns using exponential smoothing, Journal of the American Statistical Association, 106(496), 1513-1527.

 • R. B. Cleveland, W. S. Cleveland, J.E. McRae, and I. Terpenning (1990), STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. Journal of Official Statistics, 6, 3–7.

Spróbuj ponownie