Analiza danych występujących w różnych obszarach (np. biznesie, ekonomii, czy przemyśle) wymaga zazwyczaj jednoczesnego modelowania kilku szeregów czasowych. Typowym przykładem są tu szeregi czasowe zawierające powiązane ze sobą wskaźniki makroekonomiczne, takie jak: inflacja, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia, itp. W analizie danych wielowymiarowych często stosuje się podejście jednowymiarowe, tzn. odrębne modele dopasowywane są dla każdego z szeregów, z pominięciem występujących zależności. Niestety postępowanie takie może prowadzić do błędnych lub, w najlepszym przypadku, nieoptymalnych decyzji.

W czasie szkolenia przedstawimy najważniejsze modele wielowymiarowe, pozwalające na odzwierciedlenie zależności występujących pomiędzy szeregami. W zakresie szkolenia uwzględnione będą różne, występujące w praktyce, formy zależności. Poznasz podstawowe modele wektorowe szeregów czasowych oraz dynamiczne modele regresyjne. Dowiesz się również, jak w analizie szeregów uwzględnić interwencje (czyli zewnętrzne zdarzenia, takie jak zmiany legislacyjne, technologiczne lub ekonomiczne). Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętność stosowania modeli wielowymiarowych w praktyce.


Czego się nauczysz?

 • Nauczysz się jakie są charakterystyczne cechy wielowymiarowych szeregów czasowych oraz w jaki sposób można zidentyfikować je w analizowanych danych.
 • Poznasz wszystkie etapy analizy wielowymiarowych szeregów czasowych: od wstępnej analizy danych, poprzez identyfikację, dopasowanie i diagnostykę modeli, aż do wykorzystania modeli w praktyce.
 • Poznasz klasyczne i nowoczesne modele statystyczne stosowane w analizie wielowymiarowych szeregów czasowych.
 • Dowiesz się, jakie są rodzaje interwencji i jak uwzględnić je w modelowaniu.
 • Nauczysz się jak wybrać i dopasować optymalny model dla danych.
 • Poznasz modele i metody analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem rynkowym.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze: używamy systemu R lub ITSM 2000.
 • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów controllingu, sprzedaży, marketingu, zarządzania aktywami i pasywami, skarbu i innych:

 • zainteresowani stosowaniem nowoczesnych metod wspomagających zarządzanie ryzykiem rynkowym,
 • analizujący zachowanie i zmienność cen instrumentów finansowych w czasie,
 • analizujący przebiegi czasowe różnych wielkości związanych z finansami.


Skrót programu szkolenia

 • Specyfika analizy wielowymiarowych szeregów czasowych
 • Dopasowanie modeli wektorowych w praktyce
 • Dynamiczne modele regresyjne (transfer function models)
 • Dopasowanie modelu funkcji przenoszenia w praktyce
 • Analiza interwencji
 • Wykrywanie i analiza obserwacji odstających (outliers)
 • Wprowadzenie do analizy kointegracji


Program szkolenia

 1. Specyfika analizy wielowymiarowych szeregów czasowych
  • Przykłady wielowymiarowych szeregów czasowych spotykanych w praktyce (finanse, ekonomia, demografia, inne)
  • Zależności jednokierunkowe i zależności wzajemne szeregów
  • Podstawowe narzędzia wykorzystywane w analizie zależności szeregów – funkcja korelacji wzajemnej (cross-correlation function)
  • Testowanie hipotezy o braku zależności dwóch szeregów czasowych
 2. Przegląd wektorowych modeli szeregów czasowych
  • Wektorowy model autoregresji (VAR)
  • Wektorowy model autoregresji ruchomej średniej (VARMA)
  • Wektorowy model ARIMA (VARIMA)
 3. Dopasowanie modeli wektorowych w praktyce
  • Strategie budowy modeli wektorowych szeregów czasowych
  • Estymacja parametrów modelu
  • Diagnostyka i wybór optymalnego modelu
  • Konstrukcja prognoz – prognozy punktowe i przedziały predykcyjne
 4. Dynamiczne modele regresyjne (transfer function models)
  • Specyfika dynamicznych modeli regresyjnych — przykłady zastosowań
  • Podstawowa postać dynamicznych modeli regresyjnych: interpretacja, związek z innymi modelami i możliwe uogólnienia
  • Wybrane szczególne przypadki modelu funkcji przenoszenia
 5. Dopasowanie modelu funkcji przenoszenia w praktyce
  • Identyfikacja i estymacja parametrów modelu
   • Metoda CCF (Cross Correlation Function)
   • Metoda LTF (Linear Transfer Function)
  • Diagnostyka modelu
  • Zastosowanie dynamicznych modeli regresyjnych do prognozowania
 6. Analiza interwencji
  • Cel i przykłady stosowania analizy interwencji
  • Podstawowe modele stosowane w analizie interwencji
  • Dopasowanie modelu interwencji
  • Konstrukcja prognoz na bazie modelu interwencji
 7. Wykrywanie i analiza obserwacji odstających (outliers)
  • Wpływ obserwacji odstających na analizę i prognozowanie szeregów
  • Typy obserwacji odstających
  • Wykrywanie obserwacji odstających na bazie modeli ARIMA
  • Wykrywanie i analiza obserwacji odstających na bazie modeli interwencji
   • Metoda Chang-Tiao-Chen
   • Metoda Chen-Liu
  • Identyfikacja obserwacji odstających dla wybranych danych rzeczywistych
 8. Wprowadzenie do analizy kointegracji
  • Idea kointegracji
  • Testy stopnia integracji i testy stacjonarności
   • Test Phillipsa-Perrona (PP test)
   • Test Dickeya-Fullera (ADF test)
   • Test Kwiatkowskiego-Phillipsa-Schmidta-Shina (KPSS test)
  • Testowanie kointegracji
   • metoda Engle’a i Grangera
   • metoda Johansena
  • Modele VAR i kointegracja

Spróbuj ponownie