Budowa modelu scoringowego to dopiero początek pracy. Trzeba przed jego wdrożeniem ocenić wszechstronnie jego jakość, przekonać się, czy będzie działać poprawnie oraz później nadzorować jego działanie w zmieniających się warunkach biznesowych.

Szkolenie przedstawia kompletny proces walidacji systemu scoringowego lub ratingowego w kontekście Basel II i nie tylko. Podczas szkolenia koncentrujemy się na metodach ilościowych stosowanych w walidacji i przedstawiamy cały katalog takich metod.

Każdy etap szkolenia oprócz części wykładowej zawiera ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem MS Excel i systemu R.


Czego się nauczysz?

 • Poznasz kompletny proces walidacji systemu scoringowego lub ratingowego w kontekście Basel II i nie tylko.
 • Dowiesz się, jakie metody statystyczne stosowane są w walidacji.
 • Szczególnie dużo dowiesz się o ocenie jakości (zdolności dyskryminacyjnej) systemu.
 • Nauczysz się, jak oceniać jakość kalibracji systemu ratingowego.
 • Poznasz podstawy walidacji jakościowej.
 • Dowiesz jakich pułapek można spodziewać się podczas walidacji systemów scoringowych i ratingowych oraz jak sobie z nimi poradzić.
 • Utrwalisz wiedzę poprzez ćwiczenia na komputerze (MS Excel i system R).
 • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, IT:

 • budujący modele scoringowe lub zamierzający budować modele scoringowe,
 • monitorujący działanie modeli scoringowych,
 • walidujący modele scoringowe,
 • analitycy ryzyka kredytowego,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem sposobów walidacji systemów scoringowych.


Skrót programu szkolenia

 • Proces walidacji według zaleceń BIS
 • Wszechstronna ocena zdolności dyskryminacyjnej
 • Własności, wady i zalety miar zdolności dyskryminacyjnej
 • Ocena losowości miar i testy statystyczne
 • Zalecenia praktyczne związane ze stosowaniem miar
 • Ocena jakości kalibracji systemu ratingowego
 • Monitorowanie działania systemu scoringowego i ratingowego


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie: systemy ratingowe i scoringowe
  • Rodzaje systemów ratingowych
  • Sposób budowy systemów ratingowych oraz budowa systemu ratingowego na bazie systemu scoringowego
  • Wykorzystanie systemów ratingowych w podejściu zaawansowanym Basel II (advanced IRB approach)
  • Niepewność prognozy systemów ratingowych: źródła błędów w budowie oraz dynamika systemów
 2. Walidacja systemów ratingowych w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej
  • Konieczność posiadania skutecznego systemu ratingowego: wymagania biznesu i Basel II / NUK
  • Obowiązek uzasadnienia instytucji nadzorującej bank poprawności stosowanych metod
  • Sześć zasad BIS (AIGV)
 3. Proces walidacji systemów ratingowych według zaleceń BIS
  • Płaszczyzny procesu walidacji: użycie, poprawność teoretyczna, poprawność analityczna, poprawność implementacji
  • Walidacja jakościowa: budowa modelu, jakość danych, sposób wykorzystywania modelu
  • Walidacja ilościowa: backtesting, benchmarking, ocena zdolności dyskryminacyjnej, ocena jakości kalibracji, ocena stabilności
  • Dokumentacja modelu ratingowego i procedury stosowanej w walidacji
 4. Wprowadzenie do oceny zdolności dyskryminacyjnej
  • Kryteria dobroci dopasowania modelu (AIC, R^2)
  • Intuicje: rozkłady punktów scoringowych
  • Przykłady dobrej i złej separacji
  • Idea konstrukcji miar oceniających zdolność dyskryminacyjną
  • Rozkłady prawdopodobieństwa dla score
 5. Ocena dokładności klasyfikacji
  • Scoring i klasyfikacja binarna
  • Idea oceny dokładności klasyfikacji: zbiór uczący i testowy
  • Macierz kontyngencji, błąd klasyfikacji, czułość i specyficzność
  • Popularne strategie stosowane w ocenie dokładności klasyfikacji: cross-validation (leave-one-out, k-fold cross-validation) oraz metoda bootstrap
 6. Miary oceniające zdolność dyskryminacyjną
  • Wprowadzenie:
   • Klasyfikacja miar oceniających zdolność dyskryminacyjną
   • Pożądane własności dobrej miary separacji
  • Przegląd miar:
   • CAP i AR (współczynnik Giniego)
   • ROC, AUROC (miara ROC), współczynnik Pietry
   • Dywergencja (separacja Fishera)
   • Krzywa i odległość KS
   • Miary oparte na entropii, m.in.: WoE, IV, CIER, MIE
   • Inne miary
 7. Podstawowe własności, wady i zalety miar zdolności dyskryminacyjnej
  • Najważniejsze związki pomiędzy miarami
  • Wady i zalety poszczególnych miar
 8. Ocena dokładności wykorzystywanych miar
  • Losowość miar
  • Ocena zmienności miary: rozkład, wariancja i obciążenie
  • Przedziały ufności dla miar
  • Zastosowanie metod symulacyjnych w ocenie dokładności miar: metoda Monte Carlo, metoda bootstrap
 9. Testy statystyczne oceniające siłę dyskryminacyjną
  • Różne rodzaje testów
  • Ocena skuteczności systemu: test Kołmogorowa-Smirnowa
  • Test weryfikujący brak siły dyskryminacyjnej systemu ratingowego
  • Porównanie skuteczności dwóch systemów: test istotności różnic dla AUROC
 10. Ważne związki między zdolnością dyskryminacyjną a jakością kalibracji

 11. Zalecenia praktyczne związane ze stosowaniem miar
  • Konieczność przeprowadzenia walidacji na niezależnym zbiorze testowym (out-of-sample validation)
  • Uwzględnienie kilku (jakościowo odmiennych) miar w walidacji
  • Wpływ charakteru i struktury portfela na celowość zastosowania miar oraz ograniczenia i pułapki związane ze stosowaniem miar 
 12. Wprowadzenie do oceny jakości kalibracji systemu ratingowego
  • Backtesting PD
  • Losowość i zmienność parametru PD
  • Ocena zmienności parametru PD: przedziały ufności
  • Testy statystyczne oceniające jakość kalibracji
   • Model jednookresowy: test dwumianowy, test Hosmera-Lemeshowa, test Spiegelhaltera
   • Model wielookresowy: test normalny
  • Brier score
 13. Monitorowanie działania systemu scoringowego i ratingowego
  • Monitorowanie zdolności dyskryminacyjnej / siły predykcyjnej systemu
  • Monitorowanie stabilności populacji
  • Monitorowanie siły predykcyjnej cech
 14. Pozostałe aspekty walidacji systemów ratingowych: krótki przegląd
  • Walidacja jakościowa
  • Ocena jakości kalibracji
  • Stabilność systemu ratingowego
  • Stress testing
  • Benchmarking

Spróbuj ponownie