Metody statystyczne są powszechnie wykorzystywane do planowania i interpretacji wyników badań naukowych. Przeprowadzenie poprawnej pod względem metodologicznym analizy statystycznej nie jest jednak proste. Powszechność i łatwość posługiwania się oprogramowaniem statystycznym powoduje, że analiza jest często wykonywana ,,automatycznie”. Możemy łatwo otrzymać wynik analizy, nie do końca wiedząc, jakie narzędzia statystyczne zostały wykorzystane i czy są one adekwatne. Zaplanowanie badania i poprawna interpretacja wyników analizy statystycznej wymaga również niezbędnej wiedzy w zakresie statystyki. Niestety, statystykę ciągle uważa się za zbyt skomplikowaną i niezrozumiałą dziedzinę.

Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami statystycznymi. Dowiesz się m.in. jak prawidłowo zaplanować badanie naukowe i jak uniknąć błędów na etapie analizy zgromadzonych danych. Szczególna uwaga poświęcona będzie optymalnemu doborowi metod (testów) statystycznych, wraz ze sprawdzeniem założeń dotyczących ich stosowalności. W czasie szkolenia położymy też nacisk na poprawną interpretację wyników analizy. Po zakończeniu szkolenia będziesz wiedział, jak przeprowadzić poprawną pod względem metodologicznym analizę statystyczną. Zwiększy to wiarygodność Twoich badań i może wpłynąć na ich pozytywną ocenę przez środowisko naukowe!


Czego się nauczysz?

 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami statystycznymi.
 • Poznasz najważniejsze zasady planowania badania statystycznego.
 • Nauczysz się dobierać odpowiednie metody i testy statystyczne do opracowania wyników badań.
 • Nauczysz się prezentować graficznie wyniki badań i wyciągać wnioski z zestawień.
 • Poznasz najważniejsze testy statystyczne.
 • Nauczysz się jak budować i interpretować modele regresji liniowej.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze: używamy systemu R.
 • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę.


Dla kogo jest to szkolenie?

Dla pracowników naukowych i doktorantów wykorzystujących lub chcących wykorzystywać metody statystyczne w opracowaniu wyników badań.


Skrót programu szkolenia

 • Podstawowe pojęcia statystyki
 • Analiza opisowa i przygotowanie danych do analiz
 • Podstawy teoretyczne metod statystycznych
 • Testowanie hipotez statystycznych — wprowadzenie
 • Podstawowe testy statystyczne dla jednej lub dla dwóch populacji
 • Wprowadzenie do analizy wariancji (ANOVA)
 • Badanie zależności występujących między zmiennymi
 • Model regresji liniowej
 • Testy nieparametryczne
 • Stosowanie metod statystycznych w opracowaniu wyników badań — najważniejsze zagadnienia praktyczne


Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia statystyki
  • Czym jest statystyka?
  • Populacja i próba statystyczna
  • Pomiar i skale pomiarowe
  • Rodzaje cech statystycznych -– cechy jakościowe i ilościowe
  • Planowanie eksperymentu naukowego — podstawowe zasady
  • Główne schematy badań statystycznych
  • Typowe błędy związane ze stosowaniem metod statystycznych w badaniach naukowych
 2. Analiza opisowa i przygotowanie danych do analiz
  • Prezentacja graficzna wyników pomiarów (histogramy, wykresy słupkowe i kołowe, wykres pudełkowy, wykresy rozrzutu i inne)
  • Podstawowe wskaźniki sumaryczne i ich własności (miary: położenia, rozproszenia, symetrii i koncentracji)
  • Przygotowanie danych do analiz (wybór podzbiorów, grupowanie, standaryzacja, proste przekształcenia)
  • Problem jakości danych: obserwacje brakujące i nietypowe
 3. Podstawy teoretyczne metod statystycznych
  • Elementy rachunku prawdopodobieństwa
  • Najważniejsze zmienne losowe dyskretne i ciągłe oraz ich rozkłady
  • Estymacja parametrów
  • Przedziały ufności
  • Dopasowanie odpowiedniego rozkładu do danych
 4. Testowanie hipotez statystycznych — wprowadzenie
  • Idea testowania hipotez (hipoteza zerowa i alternatywna, istotność statystyczna)
  • Ogólny schemat weryfikacji hipotezy statystycznej
  • Błąd pierwszego i drugiego rodzaju
  • Moc testu
  • Testy jednostronne i dwustronne
  • Rodzaje testów statystycznych (testy istotności, zgodności i niezależności).
  • Związek między testami i przedziałami ufności
 5. Podstawowe testy statystyczne dla jednej lub dla dwóch populacji
  • Testy istotności dla wartości średniej (test t Studenta — różne warianty)
  • Testy istotności dla wariancji
  • Testy istotności dla proporcji
  • Wybrane testy zgodności (test chi-kwadrat, test Kołmogorowa-Smirnowa, testowanie normalności rozkładu)
 6. Wprowadzenie do analizy wariancji (ANOVA)
  • Założenia i warunki stosowania analizy wariancji
  • Jednoczynnikowa analiza wariancji
  • Dwuczynnikowa analiza wariancji
  • Porównania wielokrotne
 7. Badanie zależności występujących między zmiennymi
  • Badanie związku między zmiennymi — przypadek różnych skal pomiarowych
  • Ocena zależności dwóch zmiennych ilościowych: współczynnik korelacji i wykres rozrzutu
  • Statystyczne testy istotności korelacji
  • Analiza korelacji wielu zmiennych (macierze korelacji)
  • Zależności nieliniowe między zmiennymi
  • Typowe błędy popełniane przy badaniu zależności między zmiennymi
 8. Model regresji liniowej
  • Prosty model regresji liniowej: założenia i interpretacja modelu
  • Dopasowanie i diagnostyka modelu (analiza wartości resztowych)
  • Porównanie i wybór najlepszego modelu
  • Regresja wielokrotna
  • Wybór zmiennych do budowy modelu
  • Wykorzystanie dopasowanego modelu do prognozowania
  • Ograniczenia w analizie regresji liniowej
 9. Testy nieparametryczne
  • Testy dla porównania dwóch niezależnych prób (test serii Walda-Wolfowitza, test U Manna-Whitneya)
  • Testy dla dwóch prób zależnych (test znaków, test kolejności par Wilcoxona, test McNemara)
  • Testy do porównania więcej niż dwóch prób (test Kruskala-Wallisa)
  • Korelacje nieparametryczne (współczynnik korelacji Spearmana, współczynnik Kendalla)
 10. Stosowanie metod statystycznych w opracowaniu wyników badań — najważniejsze zagadnienia praktyczne
  • Dobór próby (oszacowanie właściwej liczebności próby)
  • Wybór odpowiednich przekształceń wstępnych dla danych (transformacje związane z normalizacją rozkładu, usuwanie obserwacji odstających)
  • Dobór właściwych metod statystycznych (testów)

Spróbuj ponownie