Masz dane. Chciałbyś (chciałabyś) wyciągnąć wnioski, zaprezentować je i wykorzystać, aby zwiększyć sprzedaż czy poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nie wiesz jak to zrobić? Nie masz odpowiedniego narzędzia? Na tym szkoleniu poznasz i (podstawowe) metody i (darmowe) narzędzie: R.

System statystyczny R jest potężnym i darmowym narzędziem. Stosowany jest praktycznie we wszystkich dziedzinach. Jeśli go nie znasz, to dowiedz się, dlaczego warto używać R.

W czasie szkolenia przedstawimy podstawowe metody analizy danych. Każdy dział szkolenia ilustrowany jest ćwiczeniami praktycznymi bazującymi na rzeczywistych danych biznesowych. Dzięki temu uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczne umiejętności w analizie danych oraz zapoznają się z typowymi problemami, które pojawią się podczas pracy z danymi.


Czego się nauczysz?

 • Prezentować graficznie dane.
 • Wyciągać wnioski z zestawień.
 • Testować hipotezy statystyczne.
 • Budować modele regresji liniowej.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze.
 • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę, w tym skrypty R.


Dla kogo jest to szkolenie?

Dla wszystkich, którzy analizują dane.


Skrót programu szkolenia

 • Podstawy praktycznej analizy danych: przygotowanie danych i analiza opisowa
 • Podstawy statystyki, rozkłady zmiennych losowych oraz próbkowanie danych
 • Elementy wnioskowania statystycznego
 • Model regresji liniowej


Program szkolenia

 1. Podstawy praktycznej analizy danych: przygotowanie danych i analiza opisowa
  • rodzaje cech statystycznych – cechy jakościowe i ilościowe
  • przygotowanie danych do analiz (wybór podzbiorów, standaryzacja, proste przekształcenia)
  • grupowanie danych (tablice wielodzielcze, tabele przestawne)
  • analiza opisowa danych – podstawowe wskaźniki i ich własności
  • grafika w analizie opisowej – użyteczne wykresy i ich interpretacja (histogramy, wykresy słupkowe i kołowe, wykres pudełkowy, wykresy rozrzutu i inne)
  • wizualizacja danych kategorycznych
  • problem jakości danych: obserwacje brakujące i nietypowe
  • przykłady analizy opisowej dla danych rzeczywistych
 2. Podstawy statystyki, rozkłady zmiennych losowych oraz próbkowanie danych
  • czym jest statystyka?
  • możliwe cele i rodzaje badań statystycznych
  • etapy w badaniu statystycznym
  • podstawy modeli statystycznych – zmienne losowe dyskretne i ciągłe oraz ich rozkłady.
  • metody doboru próby
 3. Elementy wnioskowania statystycznego
  • podstawy weryfikacji hipotez statystycznych – idea testowania hipotez, zastosowania praktyczne i przegląd najpopularniejszych testów statystycznych (testy istotności, zgodności i niezależności).
  • estymacja parametrów
  • przedziały ufności
  • testowanie hipotez statystycznych dla jednej populacji
  • testowanie hipotez statystycznych dla dwóch populacji
  • sprawdzanie hipotez statystycznych w praktyce
  • przykłady zastosowania metod wnioskowania statystycznego dla danych rzeczywistych
  • analiza wariancji
  • wybrane metody nieparametryczne
 4. Model regresji liniowej
  • analiza zależności dwóch zmiennych ilościowych
  • ocena zależności zmiennych ilościowych: współczynnik korelacji i wykres rozrzutu
  • prosty model regresji liniowej: założenia i ograniczenia modelu, interpretacja
  • dopasowanie i diagnostyka modelu
  • porównanie i wybór najlepszego modelu
  • regresja wielokrotna
  • wybór zmiennych do budowy modelu
  • wykorzystanie dopasowanego modelu do prognozowania
  • praktyczna analiza korelacji i regresji na przykładach danych rzeczywistych

Spróbuj ponownie