Do prognozowania wielkości sprzedaży wykorzystywane są zwykle proste metody regresyjne. Prognozy często wyznacza się na podstawie linii trendu dodanej do wykresu. Niestety, postępując w ten sposób ignorujemy ważne informacje zawarte w danych, takie jak występowanie zależności czasowych lub efektów sezonowych.
W konsekwencji, skonstruowane prognozy sprzedaży mogą nie być dokładne i mogą prowadzić do błędnych lub nieoptymalnych decyzji. Lepsze zrozumienie specyfiki danych sprzedażowych i ich efektywne wykorzystanie do prognozowania możliwe jest dzięki zastosowaniu metod analizy szeregów czasowych.

W czasie naszego szkolenia przedstawione będą podstawowe oraz zaawansowane modele szeregów czasowych, które mogą być zastosowane do prognozowania wielkości sprzedaży. Poznasz m.in. modele pozwalające na uwzględnienie zależności wielkości sprzedaży od: czynników makroekonomicznych, nakładów na reklamę produktu i tzw. interwencji (np. przeprowadzonych akcji promocyjnych). Dowiesz się jak uwzględnić efekty kalendarzowe oraz występowanie obserwacji odstających. Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz umiejętność stosowania poznanych metod prognozowania w praktyce. Będziesz wiedział jak ocenić skuteczność skonstruowanych prognoz i jak wybrać optymalną metodę prognozowania sprzedaży.


Czego się nauczysz?

 • Poznasz wszystkie etapy prognozowania szeregów czasowych: od niezbędnych przekształceń danych po konstrukcję i ocenę skuteczności prognoz
 • Nauczysz się jak przygotowywać dane do prognozowania
 • Poznasz klasyczne modele statystyczne oraz metody algorytmiczne stosowane do prognozowania szeregów czasowych.
 • Nauczysz się jak porównać dokładność skonstruowanych prognoz sprzedaży i jak wybrać optymalną metodę prognozowania.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze: używamy systemu R lub ITSM 2000.
 • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę.


Dla kogo jest to szkolenie?

Kadra zarządzająca, pracownicy działów sprzedaży, marketingu, finansowo-księgowych, controllingu, planowania i innych:

 • zainteresowani prognozowaniem wielkości sprzedaży,
 • analizujący dokładność prognoz sprzedaży i związane z tym ryzyko,
 • zainteresowani uwzględnieniem istotnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na etapie prognozowania sprzedaży.


Skrót programu szkolenia

 • Wprowadzenie do prognozowania sprzedaży (sales forecasting)
 • Podstawowe narzędzia
 • Przygotowanie danych do prognozowania
 • Dekompozycja szeregów czasowych
 • Zastosowanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania
 • Prognozowanie z wykorzystaniem klasycznych modeli statystycznych
 • Wybrane zaawansowane metody prognozowania
 • Prognozowanie sprzedaży – pozostałe aspekty praktyczne


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do prognozowania sprzedaży (sales forecasting)
  • Czynniki wpływające na proces prognozowania
  • Rodzaje metod prognozowania: metody jakościowe i ilościowe
  • Podstawowe etapy w procesie prognozowania
  • Prognozy krótko- i długoterminowe
 2. Podstawowe narzędzia
  • Wizualizacja szeregów czasowych (wykresy zwykłe i sezonowe)
  • Funkcje autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF)
  • Naiwna metoda prognozowania
  • Zastosowanie średniej kroczącej (moving average) do konstrukcji prognoz
  • Kryteria wykorzystywane do oceny i porównania dokładności prognoz
  • Graficzne przedstawienie niepewności prognoz: przedziały predykcyjne i wykresy wachlarzowe
 3. Przygotowanie danych do prognozowania
  • Podstawowe przekształcenia danych (różnicowanie, transformacje Boxa-Coxa, normalizacja)
  • Uwzględnienie efektów kalendarzowych (korekty ze względu na: liczbę dni w miesiącu, układ dni tygodnia, występowanie świąt ruchomych)
  • Wykrywanie obserwacji odstających (nietypowych) w szeregach czasowych
 4. Dekompozycja szeregów czasowych
  • Idea i cel dekompozycji: identyfikacja trendów długoterminowych i wahań sezonowych
  • Metody dekompozycji szeregów czasowych:
   • średnie ruchome,
   • klasyczna dekompozycja szeregu na trend (np. liniowy), wahania sezonowe i losowe fluktuacje,
   • przegląd zaawansowanych metod dekompozycji: X-12-ARIMA, STL, TRAMO/SEATS.
  • Konstrukcja prognoz na bazie dekompozycji
 5. Zastosowanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania
  • Proste wygładzanie wykładnicze
  • Metoda liniowa Holta i metoda sezonowa Holta-Wintersa
  • Przegląd pozostałych wariantów (klasyfikacja Pegelsa)
  • Zastosowanie metod wygładzania wykładniczego w praktyce: inicjalizacja, optymalizacja parametrów i konstrukcja prognoz
 6. Prognozowanie z wykorzystaniem klasycznych modeli statystycznych
  • Szeregi stacjonarne i niestacjonarne
  • Przegląd najważniejszych modeli: AR, MA, ARMA, ARIMA
  • Dopasowanie i ocena jakości modelu (identyfikacja modeli, estymacja parametrów, diagnostyka, testy statystyczne)
  • Prognozowanie na bazie modeli statystycznych w praktyce: wybór optymalnego modelu i konstrukcja prognoz
 7. Wybrane zaawansowane metody prognozowania
  • Możliwe zależności pomiędzy szeregami czasowymi i ich wpływ na prognozowanie
  • Podejście jednowymiarowe vs. podejście wielowymiarowe do prognozowania
  • Wybrane modele zaawansowane — idea i przykłady zastosowań:
   • regresja z błędami typu ARIMA (m.in. modele typu: determinstyczny trend + zakłócenie ARIMA, uwzględnienie zależności wielkości sprzedaży jednego produktu od sprzedaży innych produktów),
   • dynamiczne modele regresyjne (np. modelowanie zależność wielkości sprzedaży od wydatków na reklamę produktu),
   • analiza interwencji (modelowanie wpływu na wielkość sprzedaży określonych zdarzeń, np. kampanii promocyjnej, zmiany ceny produktu o 20%, itp.),
   • wektorowe modele szeregów czasowych (uwzględnienie wzajemnych zależności pomiędzy wielkością sprzedaży różnych produktów; m.in. modele: VAR, VARMA i VARIMA).
 8. Prognozowanie sprzedaży – pozostałe aspekty praktyczne
  • Uwzględnienie opinii ekspertów w procesie prognozowania
  • Metody kombinacji prognoz
  • Wybór optymalnej metody prognozowania – możliwe strategie i stosowane kryteria
  • Case studies: konstrukcja i porównanie dokładności prognoz dla wybranych danych rzeczywistych

Spróbuj ponownie