Szkolenie poświęcone analizie statystycznej i modelowaniu ekonometrycznemu w obszarze ryzyka kredytowego, w tym aspektom związanym z budową modeli scoringowych, budową scenariuszy testów warunków skrajnych od strony ilościowej (np. wykorzystanie regresji liniowej i logistycznej do konstrukcji scenariuszy testowych i przełożenia danych makroekonomicznych na parametry ryzyka) oraz aspektom ilościowym w obszarze ryzyka kredytowego (np. prognozowanie ekonometryczne, symulacja rat kredytowych). Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do poszczególnych etapów budowy modeli ekonometrycznych oraz interpretacji wyników analiz statystycznych w kontekście zastosowań w ryzyku kredytowym. Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty (case study w formie dyskusji oraz ćwiczeń). Wymagana przynajmniej podstawowa znajomość MS Excel.


Czego się nauczysz?

 • Utrwalisz wiedzę z zakresu metod ilościowych stosowanych w ocenie modeli ryzyka kredytowego, co ułatwi zrozumienie budowanych w Banku modeli i będzie pomocne w procesie oceny tych modeli w ramach prowadzonych audytów.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentu audytu wewnętrznego, osoby zajmujące się oceną modeli, wszyscy zainteresowani utrwaleniem wiedzy z zakresu metod ilościowych.


Skrót programu szkolenia

 • statystyki opisowe
 • prezentacja danych na wykresie
 • rozkład prawdopodobieństwa
 • zależności między danymi
 • kalkulacja rat kredytowych
 • model ekonometryczny – wprowadzenie
 • model liniowy
 • przedziały ufności
 • model logitowy
 • Metody doboru próby do audytu
 • Reprezentatywność próby
 • Budowa modeli scoringowych
 • Prognozowanie (case study)

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder


Program szkolenia

 1. Statystyki opisowe
  • średnia, mediana
  • kwantyle
  • odchylenie standardowe
  • współczynnik asymetrii
  • kurtoza
  • dominanta
  • wyznaczanie statystyk (ćwiczenie w Excelu, dyskusja, interpretacja miar)
 2. Prezentacja danych na wykresie
  • histogram
  • wykres pudełkowy
  • analiza danych z wykorzystaniem wykresów
  • wykresy w zależności od rodzaju danych
  • tworzenie wykresów (ćwiczenie w Excelu, dyskusja)
 3. Rozkład prawdopodobieństwa
  • definicja
  • omówienie wybranych rozkładów stosowanych w ryzyku kredytowym
 4. Zależności pomiędzy danymi
  • korelacja
  • omówienie wybranych współczynników korelacji
  • test zgodności rozkładów
 5. Kalkulacja rat kredytowych
  • procent prosty i składany – wartość bieżąca, wartość przyszła
  • kalkulacja rat kredytowych
  • prezentacja w Excel
 6. Model ekonometryczny – wprowadzenie
  • definicja modelu ekonometrycznego
  • najważniejsze etapy budowy modeli
  • analiza korelacji zmiennych i dobór zmiennych do modelowania
  • ćwiczenia w Excelu
 7. Model liniowy
  • MNK
  • założenia
  • estymacja
  • prognozowanie z wykorzystaniem regresji
  • przykładowe zastosowanie w ryzyku kredytowym
  • ćwiczenia w Excelu (estymacja modelu, interpretacja wyników, ocena modelu)
 8. Przedziały ufności
  • definicja
  • wyznaczanie
  • wizualizacja w Excelu
 9. Model logitowy
  • MNW
  • założenia
  • estymacja
  • przykładowe zastosowanie w ryzyku kredytowym
  • przykład estymacji w Gretlu (estymacja modelu, interpretacja wyników, ocena modelu)
 10. Metody doboru próby do audytu

 11. Reprezentatywność próby

 12. Budowa modeli scoringowych
  • etapy budowy modeli scoringowych

Spróbuj ponownie