06.05

2014

Złożoność modelu a dokładność prognoz

Autor: adam

Wybór optymalnego modelu dla danych to podstawowe zadanie, z którym musi zmierzyć się każdy analityk. Dopasowując model powinniśmy pamiętać przede wszystkim o ryzyku przeparametryzowania/przeuczenia modelu (ang. overfitting). Choć bardziej skomplikowany model często daje lepsze dopasowanie, nadmierna liczba parametrów prowadzi do mniej dokładnych oszacowań (estymatorów parametrów), a co gorsza, może również skutkować złą jakością prognoz.

Pomimo dość powszechnej świadomości ryzyka przeparametryzowania modelu, nierzadko nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak poważne mogą być tego konsekwencje. Postaram się przybliżyć ten problem na prostym przykładzie szeregu czasowego zawierającego informacje o liczbie ludności Polski na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Na bazie obserwacji zarejestrowanych w latach 1995-2012 spróbujemy dopasować odpowiedni model dla trendu (model trendu wielomianowego). Następnie, wykorzystując dopasowane modele wyznaczymy prognozowaną wielkość populacji dla następnych 5-ciu lat. Oczywiście przeprowadzona analiza zawiera sporo uproszczeń i nie jest nawet próbą optymalnego prognozowania liczby ludności w Polsce. Powinna być traktowana raczej jako przykład ilustrujący wybrane kwestie metodologiczne.

1 Wprowadzenie

 • Podobnie jak dla innych danych, również w przypadku szeregów czasowych złożoność (stopień skomplikowania) modelu może mieć istotny wpływ na dokładność wyznaczonych prognoz.
 • Dotyczy to zarówno modeli dla funkcji trendu (tendencji długoterminowej), jak i modelowania korelacji/zależności czasowej danych.
 • Przeanalizujmy ten problem na przykładzie danych dotyczących populacji Polski w ostatnich kilkunastu latach.

2 Dane

 • Dane zawierają informacje o liczbie ludności Polski, zarejestrowanej w latach 1995-2012.
 • Analizowany szereg zawiera $n=19$ obserwacji. Są to dane roczne, a każda obserwacja przedstawia stan na dzień 31 XII.
 • Źródło: Dane pobrano ze strony GUS: STAN LUDNOŚCI I PROGNOZY.
 • Rysunek 1 przedstawia wykres analizowanego szeregu.
Rysunek 1: Populacja Polski w latach 1995-2012.

Rysunek 1: Populacja Polski w latach 1995-2012.

3 Modelowanie trendu

 • Spróbujmy dopasować dla tych danych prosty model postaci: $X(t) = f (t) + Z(t),$ gdzie:
  • $f(t)$ – deterministyczny trend,
  • $Z(t)$ – zakłócenie losowe typu biały szum.
 • Dla uproszczenia nie będziemy szczegółowo analizowali czy założenie o białoszumowości zakłócenia losowego jest w tym przypadku spełnione.
 • Skupimy się na porównaniu dokładności prognoz uzyskanych dla różnych (mniej lub bardziej złożonych) modeli trendu.
 • Dopasujmy dla naszego szeregu trend wielomianowy postaci: $f(t)=\beta_0+\beta_1 t+\beta_2 t^2+…+\beta_k t^k.$

3.1 Dopasowanie trendów wielomianowych

 • Zaczynamy od dopasowania trendów wielomianowych różnych stopni. Na potrzeby przykładu dopasujemy trendy stopnia: k=2 (trend kwadratowy), k=4 oraz k=6.
czas <- as.vector(time(populacja))
 
# dopasujmy trend wielomianowy roznych stopni
pop.lm2 <- lm(populacja ~ poly(czas, 2))
pop.lm4 <- lm(populacja ~ poly(czas, 4))
pop.lm6 <- lm(populacja ~ poly(czas, 6))

3.2 Porównanie dopasowania (wykres)

 • Rysunek 2 przedstawia porównanie dopasowanych funkcji trendu na tle rzeczywistych wartości szeregu.
Rysunek 2: Porównanie dopasowania trendów wielomianowych.

Rysunek 2: Porównanie dopasowania trendów wielomianowych.

 • Łatwo zauważamy, że dopasowany (najprostszy) trend kwadratowy nie w pełni odzwierciedla tendencję obserwowaną w analizowanym szeregu.
 • Dokładność dopasowania modelu trendu do danych poprawia się wraz ze wzrostem stopnia wielomianu.

3.3 Porównanie dopasowania (testy statystyczne)

 • Aby dokładniej porównać dopasowane modele trendu i wybrać najlepszy, porównamy szczegółowe informacje dotyczące jakości ich dopasowania.
 • Na początek spójrzmy na podstawowe informacje nt. modelu wykorzystując funkcję summary.
summary(pop.lm2)
## 
## Call:
## lm(formula = populacja ~ poly(czas, 2))
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -168244 -70539  -3756  26343 224726 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)  38345618   25476 1505.18 < 2e-16 ***
## poly(czas, 2)1 -292908   108085  -2.71  0.016 * 
## poly(czas, 2)2  715210   108085  6.62 8.2e-06 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 108000 on 15 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.773, Adjusted R-squared: 0.743 
## F-statistic: 25.6 on 2 and 15 DF, p-value: 1.47e-05
summary(pop.lm4)
## 
## Call:
## lm(formula = populacja ~ poly(czas, 4))
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -171433 -47414  6252  55582 148524 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)  38345618   23321 1644.27 < 2e-16 ***
## poly(czas, 4)1 -292908   98942  -2.96  0.011 * 
## poly(czas, 4)2  715210   98942  7.23 6.7e-06 ***
## poly(czas, 4)3  182176   98942  1.84  0.089 . 
## poly(czas, 4)4 -121585   98942  -1.23  0.241  
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 98900 on 13 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.835, Adjusted R-squared: 0.785 
## F-statistic: 16.5 on 4 and 13 DF, p-value: 5.21e-05
summary(pop.lm6)
## 
## Call:
## lm(formula = populacja ~ poly(czas, 6))
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -103845 -22356  1901  17009 165153 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)  38345618   19009 2017.19 < 2e-16 ***
## poly(czas, 6)1 -292908   80650  -3.63  0.0039 ** 
## poly(czas, 6)2  715210   80650  8.87 2.4e-06 ***
## poly(czas, 6)3  182176   80650  2.26  0.0452 * 
## poly(czas, 6)4 -121585   80650  -1.51  0.1598  
## poly(czas, 6)5  38802   80650  0.48  0.6399  
## poly(czas, 6)6 -232828   80650  -2.89  0.0148 * 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 80700 on 11 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.907, Adjusted R-squared: 0.857 
## F-statistic:  18 on 6 and 11 DF, p-value: 4.29e-05
 • Sprawdźmy teraz, wykorzystując test ANOVA, czy pomiędzy dopasowanymi modelami występują statystycznie istotne różnice.
anova(pop.lm2, pop.lm4, pop.lm6)
## Analysis of Variance Table
## 
## Model 1: populacja ~ poly(czas, 2)
## Model 2: populacja ~ poly(czas, 4)
## Model 3: populacja ~ poly(czas, 6)
##  Res.Df   RSS Df Sum of Sq  F Pr(>F) 
## 1   15 1.75e+11              
## 2   13 1.27e+11 2 4.80e+10 3.69 0.059 .
## 3   11 7.15e+10 2 5.57e+10 4.28 0.042 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Wnioski

 1. Kryteria oceniające jakość dopasowania (m.in. błąd standardowy reszt (RSE) i współczynnik dopasowania $R^2$ (adjusted R-squared)), wskazują na poprawę jakości dopasowania wraz ze wzrostem złożoności modelu.
 2. Najlepsze wartości kryteriów dopasowania otrzymujemy dla trendu wielomianowego 6-ego stopnia (k=6).
 3. Testy statystyczne (test t istotności współczynników oraz test ANOVA) nie pozwalają uznać model trendu dla k=4 za istotnie lepszy od trendu kwadratowego (k=2).
 4. Inaczej jest jednak w przypadku trendu wielomianowego stopnia k=6, dla którego jakość dopasowania jest istotnie lepsza w porównaniu do mniej złożonych modeli:
  • skorygowany współczynnik dopasowania (adjusted R2), który uwzględnia złożoność modelu wskazuje na model dla $k=6$ jako optymalny (85.7%),
  • testy istotności współczynników wskazują, że w tym modelu, współczynnik przy najwyższej potędze ($\beta_6$) jest statystycznie istotny (p-wartość=0.0148),
  • wynik testu ANOVA (p-wartość=0.042) również pozwala uznać model dla k=6 za lepiej dopasowany.

4 Prognozowanie

 • Sprawdźmy czy wnioski dotyczące porównania modeli dla trendu przełożą się na dokładność skonstruowanych prognoz.
 • Po dopasowaniu modelu dla funkcji trendu $f(t)$ możemy wyznaczyć prognozy dla kolejnych okresów ekstrapolując wartości trendu, tzn.: $\hat X(n+h)=\hat f(n+h)$ dla h=1,2,..
 • Spójrzmy zatem na prognozy dla 5-ciu kolejnych lat, wyznaczone na bazie dopasowanych modeli trendu.
 • Oprócz prognoz punktowych (point forecast) wyniki zawierają również przedziały predykcyjne, skonstruowane na poziomie ufności 80% i 95%.
library(forecast)
 
czas.h <- 2013:2017 # horyzont dla prognoz
 
# wyznaczamy prognozy na podstawie doapsowane trendu wielomianowego
prognozy.pop2 <- forecast(pop.lm2, newdata = data.frame(czas = czas.h))
prognozy.pop4 <- forecast(pop.lm4, newdata = data.frame(czas = czas.h))
prognozy.pop6 <- forecast(pop.lm6, newdata = data.frame(czas = czas.h))
 
prognozy.pop2
##  Point Forecast  Lo 80  Hi 80  Lo 95  Hi 95
## 1    38664743 38479754 38849732 38370626 38958860
## 2    38792134 38589535 38994732 38470019 39114248
## 3    38933594 38709026 39158162 38576550 39290638
## 4    39089124 38838303 39339945 38690340 39487908
## 5    39258724 38977526 39539922 38811643 39705805
prognozy.pop4
##  Point Forecast  Lo 80  Hi 80  Lo 95  Hi 95
## 1    38672901 38408164 38937638 38249303 39096498
## 2    38741980 38310041 39173920 38050847 39433113
## 3    38778820 38090555 39467086 37677547 39880093
## 4    38769944 37723537 39816351 37095620 40444269
## 5    38700433 37177320 40223547 36263345 41137522
prognozy.pop6
##  Point Forecast  Lo 80  Hi 80  Lo 95  Hi 95
## 1    38091111 37663748 38518475 37401219 38781004
## 2    36829457 35657886 38001027 34938191 38720723
## 3    34171322 31532139 36810506 29910890 38431755
## 4    29308775 24089310 34528239 20882995 37734555
## 5    21157540 11717222 30597858 5918037 36397042
 • Porównajmy jeszcze na jednym wykresie prognozy wyznaczone na bazie trzech modeli trendu (patrz Rysunek 3).
Rysunek 3: Porównanie dokładności prognoz dla różnych modeli trendu.

Rysunek 3: Porównanie dokładności prognoz dla różnych modeli trendu.

Wnioski

 1. W przypadku trendu kwadratowego (k=2) i trendu wielomianowego 4-ego stopnia, prognozy krótkoterminowe (dla 2-3 najbliższych lat) są stosunkowe podobne. Oczywiście, zbadanie na ile dokładne są to prognozy wymagałaby przeprowadzenia dodatkowych analiz.
 2. Prognozy uzyskane na bazie — uznanego za najlepiej dopasowany — trendu stopnia k=6 są całkowicie nie do przyjęcia! Obserwujemy gwałtowny spadek wielkości populacji w kolejnych okresach.

5 Podsumowanie

 • Dopasowanie zbyt złożonego modelu do danych (ang. overfitting) może mieć bardzo niekorzystny wpływ na dokładność prognoz.
 • Mając do wyboru kilka modeli, o podobnej jakości dopasowania, na potrzeby konstrukcji prognoz powinniśmy wybrać model prostszy.
 • W ten sposób otrzymamy model łatwiejszy w interpretacji oraz zmniejszymy ryzyko uzyskania błędnych prognoz.
 • Aby ograniczyć ryzyko przeparametryzowania modelu możemy wykorzystać także ocenę dokładności prognoz na bazie (niezależnego) zbioru testowego.

Spróbuj ponownie