29.04

2014

Wady krokowych metod wyboru cech do budowy modeli predykcyjnych

Autor: artur

1 Wstęp

Bardzo często budując modele scoringowe oraz predykcyjne korzysta się bezkrytycznie z metod krokowego wyboru cech (ang. stepwise feature selection methods). Szczególnie w sytuacji, gdy wybieramy spośród wielu cech objaśniających mogących objaśniać zjawisko. Dotyczy to scoringów behawioralnych ryzyka kredytowego albo modeli opisujących zachowanie klienta w CRM albo marketingu bezpośrednim (modele np. churn, attrition czy response). Stosuje się wtedy warianty ”forward feature selection”, ”backward feature selection” oraz wariant mieszany "both”. W systemie R wykorzystujemy funkcję step czy stepAIC.

Na prostych danych symulowanych pokazujemy przykładowy problem, jaki powoduje zastosowanie metod krokowych. Inne problemy opisane są w wymienionej na końcu postu literaturze.

Wpis został przygotowany tak, żeby każdy mógł powtórzyć analizę.

2 Przygotowanie danych do analizy

Wykorzystamy metodę krokową wyboru cech do zbudowania modelu scoringowego (regresja logistyczna) przewidującego prawdopodobieństwo, że klient o danych cechach okaże się dobrym klientem ($P(G)$).

Skorzystamy z danych symulowanych, żeby wszystko było dobrze widoczne. Symulujemy dane jako zmienne z wielowymiarowego rozkładu normalnego (o niezależnych składowych), takiego samego dla grupy klientów złych (BAD) i dobrych (GOOD). Parametry funkcji do symulacji symuluj.dane są takie:

 • n.s — wielkość próby
 • prop.B — proporcja złych (B) do dobrych (G)
 • n.v — liczba zmiennych (wymiar)

W wyniku dostajemy ramkę danych ze zmiennymi:

 • V1, V2, V3, ... — cechy / predyktory / zmienne objaśniające
 • BAD — status BAD / GOOD

Oto sama funkcja:

symuluj.dane <- function(n.s, prop.B, n.v) {
 
  n.s.G <- round(n.s * (1 - prop.B), 0)
  n.s.B <- round(n.s * prop.B, 0)
 
  dane.G <- matrix(rnorm(n.s.G * n.v, 0, 1), n.s.G, n.v)
  dane.B <- matrix(rnorm(n.s.B * n.v, 0, 1), n.s.B, n.v)
 
  dane <- as.data.frame(rbind(dane.G, dane.B))
 
  names(dane) <- paste0("V", 1:n.v)
 
  dane$BAD <- as.factor(c(rep("GOOD", n.s.G), rep("BAD", n.s.B)))
 
  return(dane)
}

Korzystając z funkcji symuluj.dane przygotowujemy dane:

n.s <- 2000 # wielkość próby
prop.B <- 0.5 # proporcja złych
n.v <- 100 # liczba zmiennych
 
dane <- symuluj.dane(n.s, prop.B, n.v)

Spójrzmy na dane:

table(dane$BAD)
## 
## BAD GOOD 
## 1000 1000
boxplot(V1 ~ BAD, data = dane, xlab = "BAD", ylab = "zmienna V1") # dla przykładowej zmiennej
Porównanie rozkładów zmiennej V1 w grupach klientów

Porównanie rozkładów zmiennej V1 w grupach klientów

3 Budujemy model

Zbudujmy model regresji logistycznej metodą krokową:

formula.maly <- as.formula("BAD ~ 1") # możliwie najprostszy model -- z samym prawdopodobieństwem (wyrazem wolnym)
formula.duzy <- as.formula(paste0("BAD ~ ", paste(setdiff(names(dane), "BAD"), 
  collapse = " + "))) # wszystkie zmienne
 
model.start <- glm(formula.maly, data = dane, family = binomial(link = "logit"))
 
# dodatkowo przechowujemy wartość kryterium AIC (`keep`) oraz wyłączamy
# wyświetlanie wyników pośrednich (`trace`)
logit.model <- step(model.start, scope = list(lower = formula.maly, upper = formula.duzy), 
  direction = "forward", trace = 0, keep = function(fit, aic) {
    fit$aic
  })

Przyjrzyjmy się teraz uzyskanemu modelowi:

summary(logit.model)
## 
## Call:
## glm(formula = BAD ~ V36 + V44 + V92 + V97 + V71 + V73 + V27 + 
##   V30 + V82 + V17 + V5 + V47 + V56 + V80 + V9, family = binomial(link = "logit"), 
##   data = dane)
## 
## Deviance Residuals: 
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -1.6565 -1.1581 -0.0173  1.1628  1.5997 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
## (Intercept) 0.000337  0.045466  0.01  0.994  
## V36     -0.119472  0.045028  -2.65  0.008 **
## V44     0.101929  0.046141  2.21  0.027 * 
## V92     -0.096043  0.045182  -2.13  0.034 * 
## V97     -0.087954  0.045330  -1.94  0.052 . 
## V71     -0.090053  0.043957  -2.05  0.040 * 
## V73     -0.087256  0.045518  -1.92  0.055 . 
## V27     -0.080255  0.045985  -1.75  0.081 . 
## V30     0.077190  0.045201  1.71  0.088 . 
## V82     0.074404  0.044271  1.68  0.093 . 
## V17     -0.079531  0.045356  -1.75  0.080 . 
## V5     -0.067686  0.044947  -1.51  0.132  
## V47     0.071981  0.044790  1.61  0.108  
## V56     -0.066778  0.044332  -1.51  0.132  
## V80     -0.068585  0.044886  -1.53  0.127  
## V9     -0.064581  0.044080  -1.47  0.143  
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
## 
##   Null deviance: 2772.6 on 1999 degrees of freedom
## Residual deviance: 2723.6 on 1984 degrees of freedom
## AIC: 2756
## 
## Number of Fisher Scoring iterations: 4

Widać, że metoda wybrała zmienne do modelu spośród zmiennych, które nie dają żadnych informacji o P(G). Dodatkowo, niektóre z nich okazały się statystycznie istotne. Mimo, że dane zostały przygotowane tak, żeby zmienne niezależne nie dawały żadnych informacji o zmiennej zależnej. Oczywiście, istotność zmiennych niezależnych to jedna sprawa, a wielkość wpływu na zmienną zależną to inna sprawa.

4 Konsekwencje

W naszym przypadku bezkrytyczne wykorzystanie metod krokowych ma duże konsekwencje:

 • Budowa modelu na bazie cech, które nie mają wartości prognostycznej.
 • Stworzenie modelu, który ani nie wyjaśnia zjawiska, ani nie pozwala na dobrą prognozę.
 • Straty związane z wdrożeniem modelu, który nie działa.

5 Rozwiązania

Z problemem można poradzić sobie na wiele sposobów, na przykład:

 • Odpowiedni podział na zbiór uczący i testowy (np. cross-validation).
 • Wykorzystanie wiedzy biznesowej i weryfikacja przydatności cech na bazie znajomości biznesu i zależności.
 • Zastosowanie innych metod wyboru cech. Zwłaszcza takich, których działanie i algorytm dokładnie znamy oraz rozumiemy wady i zalety.
 • Inne, w literaturze poniżej.

6 Literatura

Pisząc ten post korzystałem z literatury, do której warto sięgnąć, jeśli chcesz wiedzieć więcej:

Ważny cytat z ”Regression Modeling Strategies”, F.E. Harrell:

Stepwise variable selection has been a very popular technique for many years, but if this procedure had just been proposed as a statistical method, it would most likely be rejected because it violates every principle of statistical estimation and hypothesis testing.

Spróbuj ponownie