07.03

2014

Jak zautomatyzować prognozowanie szeregów czasowych wykorzystując R?

Autor: adam

Prognozowanie to wciąż jedno z głównych zadań analizy szeregów czasowych. Konstrukcja prognoz jest zwykle procesem wieloetapowym, obejmującym m.in. dopasowanie adekwatnego modelu na bazie danych historycznych oraz ocenę jakości tego dopasowania (diagnostykę). Poprawne przeprowadzenie takiej analizy wymagana odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jest to zazwyczaj także zadanie czasochłonne, co może być dodatkowym utrudnieniem, gdy prognozy potrzebne są dla wielu (np. kilkudziesięciu lub kilkuset szeregów). W praktyce pojawia się więc naturalna potrzeba, aby prognozowanie szeregów było choćby częściowo zautomatyzowane.

W przypadku niektórych etapów związanych z dopasowaniem optymalnego modelu dla danych całkowita automatyzacja nie jest jednak możliwa. W szczególności znalezienie odpowiedniego kompromisu pomiędzy złożonością modelu i jakością jego dopasowania do danych wymaga często interpretacji wyników przez analityka. Automatyzacja wyboru optymalnego modelu wymaga zwykle przyjęcia pewnych założeń uproszczających cały proces (np. ustalenie kryterium statystycznego, które będzie wykorzystane jako miara jakości dopasowania modelu, itp.).

Ten wpis chciałbym poświęcić właśnie automatyzacji konstrukcji prognoz z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w pakiecie R. W analizie uwzględnione będą cztery przykładowe szeregi czasowe, związane z polską ekonomią i gospodarką oraz zróżnicowane pod względem podstawowych własności (takich jak występujące trendy czy sezonowość). Wyznaczymy prognozy dla szeregów: miesięcznej stopy bezrobocia, średnich miesięcznych cen benzyny, dziennych kursów wymiany EUR/PLN i kwartalnego PKB Polski. Wykorzystując popularne kryteria dokładności prognoz porównamy wyniki dla dwóch metod, dostępnych w pakiecie R, tzn.: prognozy wyznaczone będą na bazie klasycznych modeli ARIMA oraz z wykorzystaniem algorytmów wygładzania wykładniczego (ExponenTialSmoothing, ETS).

Poniższy wpis można także pobrać jako plik w formacie pdf.

1 Wprowadzenie

1.1 Potrzeba automatycznej konstrukcji prognoz

 • Podejmowanie ważnych decyzji biznesowych, dotyczących planowania, kupna/sprzedaży, zatrudnienia, itp. wymaga często automatycznej konstrukcji prognoz dla dużej liczby (jednowymiarowych) szeregów czasowych.
 • Przykładem może być np. konieczność prognozowania (przynajmniej raz w miesiącu) wielkości sprzedaży dla ponad tysiąca produktów.
 • Nawet wtedy, gdy prognozowanie potrzebne jest dla dużo mniejszej liczby szeregów, konstrukcja optymalnych prognoz wymaga zatrudnienia pracowników (analityków) posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy szeregów czasowych.
 • Wybór nieoptymalnego modelu może mieć poważne konsekwencje dla dokładności prognoz!
 • Istnieje więc zapotrzebowanie na narzędzia/algorytmy umożliwiające całkowicie lub przynajmniej częściowo automatyczne prognozowanie szeregów czasowych.

1.2 Pożądane własności algorytmów automatycznego prognozowania

 • Algorytmy pozwalające na automatyczną konstrukcję prognoz powinny realizować wszystkie etapy analizy, tzn.:
  1. wybór optymalnego modelu dla danych,
  2. estymacja parametrów,
  3. konstrukcja prognoz (punktowych i przedziałowych).
 • W poszukiwaniu optymalnego modelu ważne jest zastosowanie odpowiednich kryteriów, zabezpieczających przed przeparametryzowaniem (tzn. zbyt dobrym dopasowaniem modelu dla danych konstrukcyjnych/uczących, co może prowadzić do złej jakości prognoz dla nowych okresów).
 • Algorytmy powinny być odporne w przypadku występowania w analizowanych szeregach czasowych niestandardowych wzorców/zachowań.
 • Powinniśmy móc zastosować je dla dużej liczby szeregów bez konieczności ingerencji ze strony analityka.
 • W przypadku dużej liczby szeregów nie bez znaczenia jest też złożoność obliczeniowa algorytmów.

1.3 Narzędzia dostępne w R — pakiet forecast.

 • Efektywne algorytmy umożliwiające automatyczną konstrukcję prognoz są udostępnione m.in. w pakiecie forecast (Hyndman i Khandakar (2008)).
 • Pakiet pozwala na automatyczne prognozowanie z wykorzystaniem dwóch najbardziej popularnych metod:
  • modele ARIMA — klasyczna rodzina modeli dla szeregów czasowych, wprowadzona przez Boxa-Jenkinsa (1976)
  • modele ETS (ExponenTialSmoothing lub ErrorTrendSeason) — rodzina modeli opracowana przez Hyndmana i innych (2002), która stanowi uogólnienie algorytmów wygładzania wykładniczego
 • Oba dostępne algorytmy (ARIMA i ETS) mogą być zastosowane dla szeregów, w których wy stępuje trend długoterminowy i/lub sezonowość.
 • Istnieją również rozwiązania przyspieszające działanie algorytmów (takie jak możliwość specyfikacji ograniczeń dla wybranych parametrów czy krokowa metoda wyboru najlepszego modelu).
 • W dalszej części zilustrujemy działanie obu algorytmów dla czterech wybranych szeregów czasowych.
 • Dodatkowe informacje nt. możliwości pakietu forecast można znaleźć w artykule: Rob J. Hyndman & Yeasmin Khandakar (2008), Automatic Time Series Forecasting: The forecast Package for R, Journal of Statistical Software, American Statistical Association, vol. 27(i03). http://www.jstatsoft.org/v27/i03/paper

2 Dane

 • W analizie wykorzystamy cztery szeregi czasowe, o różnej częstotliwości (dane miesięczne, kwartalne i dzienne) i pochodzących z różnych obszarów zastosowań:
  • bezrobocie – stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2013, dane miesięczne,
  • ceny benzyny – średnie ceny benzyny w Polsce w latach 2006-2013, dane miesięczne,
  • kurs EUR/PLN – dane dzienne w okresie: od 2013-01-02 do 2013-08-23,
  • Produkt Krajowy Brutto (PKB) – dane kwartalne w latach: 1998-2013.

2.1 Wczytanie danych

 • Analizę rozpoczynamy od wczytania danych, zapisanych uprzednio w plikach RData (format binarny R’a).
 • Wszystkie szeregi czasowe były zapisane jako obiekty klasy ts lub xts (dedykowanych tego typu danych), co ułatwi nam ich wizualizację i analizę.
library(xts) #potrzebne do wykresu danych PLN/EUR
 
# wczytanie danych
load("../data/bezrobocie.ts.RData")
load("../data/cena.benzyny.ts.RData")
load("../data/kurs.EUR.PLN.xts.RData")
load("../data/PKB.RData")
 • Przyjrzyjmy się poszczególnym szeregom.
 • Aby poprawić przejrzystość prezentacji, dla każdego z analizowanych szeregów wypiszemy tylko wartości dla kilku początkowych lat/okresów.
print(bezrobocie.ts)
##    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
## 1990 0.3 0.8 1.5 1.9 2.4 3.1 3.8 4.5 5.0 5.5 5.9 6.5
## 1991 6.6 6.8 7.1 7.3 7.7 8.4 9.4 9.8 10.5 10.8 11.1 12.2
## 1992 12.1 12.4 12.1 12.2 12.3 12.6 13.1 13.4 13.6 13.5 13.5 14.3
## 1993 14.2 14.4 14.4 14.4 14.3 14.8 15.4 15.4 15.4 15.3 15.5 16.4
print(cena.benzyny.ts)
##    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
## 2006 3.77 3.72 3.72 4.02 4.21 4.21 4.32 4.40 4.25 3.97 3.80 3.65
## 2007 3.66 3.78 4.04 4.25 4.35 4.46 4.46 4.40 4.36 4.33 4.43 4.42
## 2008 4.33 4.29 4.36 4.34 4.48 4.65 4.72 4.59 4.46 4.35 4.06 3.66
## 2009 3.46 3.81 3.88 3.95 4.11 4.45 4.59 4.49 4.42 4.30 4.36 4.29
print(kurs.EUR.PLN.xts)
##       [,1]
## 2013-01-02 4.067
## 2013-01-03 4.077
## 2013-01-04 4.125
## 2013-01-07 4.122
## 2013-01-08 4.126
print(PKB)
##    Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
## 1998 106.5 105.3 104.9 102.9
## 1999 101.6 103.0 105.0 106.2
## 2000 106.0 105.2 103.3 102.4
## 2001 102.0 100.9 100.8 100.2

2.2 Wykres danych i ACF

 • Pierwszym krokiem w analizie szeregu czasowego jest zwykle przedstawienie danych na wykresie.
 • Analiza wykresu może pomóc nam w zidentyfikowaniu regularnych wzorców występujących w danych, takich jak trendy (tendencje długoterminowe) lub efekty sezonowe (sezonowość).
# wykres danych
par(mfrow = c(2, 2))
plot(bezrobocie.ts, main = "Stopa bezrobocia w Polsce \n w latach 1990-2013")
plot(cena.benzyny.ts, main = "Srednie ceny benzyny w Polsce \n w latach 2006-2013")
plot(kurs.EUR.PLN.xts, main = "Kurs EUR/PLN")
plot(PKB, main = "Produkt Krajowy Brutto")
Wykresy wyjściowych szeregów czasowych

Rysunek 1: Wykresy wyjściowych szeregów czasowych

 • Aby zilustrować siłę i charakter zależności/korelacji czasowej wyznaczymy dodatkowo wykresy funkcji autokorelacji (ACF) dla poszczególnych szeregów.
# ACF
par(mfrow = c(2, 2))
acf(bezrobocie.ts, main = "Stopa bezrobocia")
acf(cena.benzyny.ts, main = "Srednie ceny benzyny")
acf(kurs.EUR.PLN.xts, main = "Kurs EUR/PLN")
acf(PKB, main = "Produkt Krajowy Brutto")
Wykresy funkcji autokorelacji (ACF)

Rysunek 2: Wykresy funkcji autokorelacji (ACF)

3 Dekompozycja

 • Dekompozycję szeregów na: a) trend długoterminowy, b) sezonowość i c) losowe fluktuacje, przeprowadzimy z wykorzystaniem funkcji decompose() (metoda klasycznej dekompozycji).
 • Dekompozycję zastosujemy tylko dla szeregów, w których występuje sezonowość, tzn:
  • bezrobocie,
  • średnie ceny benzyny.
# dekompozycja klasyczna
bezrob.dekomp <- decompose(bezrobocie.ts)
benzyna.dekomp <- decompose(cena.benzyny.ts)
plot(bezrob.dekomp)
title("Bezrobocie - dekompozycja klasyczna")
Dekompozycja dla szeregu 'bezrobocie'

Rysunek 3: Dekompozycja dla szeregu miesięcznych stóp bezrobocia

plot(benzyna.dekomp)
title("Ceny benzyny - dekompozycja klasyczna")
Dekompozycja dla szeregu cen benzyny

Rysunek 4: Dekompozycja dla szeregu miesięcznych cen benzyny

4 Prognozowanie

 • Zastosujemy dwie metody konstrukcji prognoz:
  • ARIMA — klasyczna rodzina modeli, wprowadzona przez Boxa-Jenkinsa (1976),
  • ETS (ExponenTialSmoothing lub ErrorTrendSeason) — uniwersalna rodzina modeli dla szeregów czasowych zaproponowana przez Hyndmana i innych (2002) (uogólnienie metod wygładzania wykładniczego).
 • Optymalne modele dla poszczególnych szeregów wybierane są całkowicie automatycznie, z wykorzystaniem kryteriów statystycznych oceniających dokładność dopasowania.
 • Oprócz prognoz punktowych wyznaczymy także przedziały predykcyjne dla dwóch poziomów ufności: 80% i 95%.

4.1 Podział danych na część uczącą (konstrukcyjną) i testową

 • Aby w wiarygodny sposób porównać dokładność prognoz podzielimy każdy z analizowanych szeregów na dwie części:
  • zbiór uczący (konstrukcyjny) — podzbiór danych, który będzie wykorzystany do dopasowania modelu i konstrukcji prognoz,
  • zbiór testowy — dane dla ostatnich kilku/kilkunastu okresów, który będzie wykorzystany do oceny dokładności prognoz.
bezrobocie.ts.learn <- window(bezrobocie.ts, end = c(2011, 12))
bezrobocie.ts.test <- window(bezrobocie.ts, start = c(2012, 1))
 
cena.benzyny.ts.learn <- window(cena.benzyny.ts, end = c(2011, 12))
cena.benzyny.ts.test <- window(cena.benzyny.ts, start = c(2012, 1))
 
kurs.EUR.PLN.ts.learn <- window(as.ts(kurs.EUR.PLN.xts), end = 120)
kurs.EUR.PLN.ts.test <- window(as.ts(kurs.EUR.PLN.xts), start = 121)
 
PKB.ts.learn <- window(PKB, end = c(2011, 4))
PKB.ts.test <- window(PKB, start = c(2012, 1))

4.2 ARIMA

 • Zaczynamy od prognozowania na bazie klasycznych modeli z klasy ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average).
 • Dla każdego z szeregów (niezależnie) dopasujemy model ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)[s].
 • Aby znaleźć optymalny model wykorzystamy funkcję auto.arima() (pakiet forecast) dla domyślnych parametrów (takich jak kryterium dokładności dopasowania modelu, itp.).
library(forecast)
 
# ARIMA
bezr.arima <- auto.arima(bezrobocie.ts.learn)
benzyna.arima <- auto.arima(cena.benzyny.ts.learn)
EUR.arima <- auto.arima(kurs.EUR.PLN.ts.learn)
PKB.arima <- auto.arima(PKB.ts.learn)
 
 
bezr.arima.forecast <- forecast(bezr.arima, h = length(bezrobocie.ts.test))
benzyna.arima.forecast <- forecast(benzyna.arima, h = length(cena.benzyny.ts.test))
EUR.arima.forecast <- forecast(EUR.arima, h = length(kurs.EUR.PLN.ts.test))
PKB.arima.forecast <- forecast(PKB.arima, h = length(PKB.ts.test))
 
par(mfrow = c(2, 2))
plot(bezr.arima.forecast, ylab = "bezrobocie")
lines(bezrobocie.ts.test, col = "red")
plot(benzyna.arima.forecast, ylab = "cena benzyny")
lines(cena.benzyny.ts.test, col = "red")
plot(EUR.arima.forecast, ylab = "EUR/PLN")
lines(kurs.EUR.PLN.ts.test, col = "red")
plot(PKB.arima.forecast, ylab = "PKB")
lines(PKB.ts.test, col = "red")
Prognozy na bazie modeli ARIMA

Rysunek 5: Prognozy na bazie modeli ARIMA

4.3 ETS (ExponenTialSmoothing / ErrorTrendSeason)

 • W kolejnym kroku do konstrukcji prognoz zastosujemy odpowiednie warianty wygładzania wykładniczego (ang. exponential smoothing).
 • Aby znaleźć optymalny model wykorzystamy funkcję ets() (pakiet forecast) dla domyślnych parametrów (takich jak kryterium dokładności dopasowania modelu, itp.).
library(forecast)
 
# ETS
bezr.ets <- ets(bezrobocie.ts.learn)
benzyna.ets <- ets(cena.benzyny.ts.learn)
EUR.ets <- ets(kurs.EUR.PLN.ts.learn)
PKB.ets <- ets(PKB.ts.learn)
 
bezr.ets.forecast <- forecast(bezr.ets, h = length(bezrobocie.ts.test))
benzyna.ets.forecast <- forecast(benzyna.ets, h = length(cena.benzyny.ts.test))
EUR.ets.forecast <- forecast(EUR.ets, h = length(kurs.EUR.PLN.ts.test))
PKB.ets.forecast <- forecast(PKB.ets, h = length(PKB.ts.test))
 
par(mfrow = c(2, 2))
plot(bezr.ets.forecast, ylab = "bezrobocie")
lines(bezrobocie.ts.test, col = "red")
plot(benzyna.ets.forecast, ylab = "cena benzyny")
lines(cena.benzyny.ts.test, col = "red")
plot(EUR.ets.forecast, ylab = "EUR/PLN")
lines(kurs.EUR.PLN.ts.test, col = "red")
plot(PKB.ets.forecast, ylab = "PKB")
lines(PKB.ts.test, col = "red")
Prognozy na bazie modeli ETS

Rysunek 6: Prognozy na bazie modeli ETS

4.4 ARIMA vs ETS

 • Porównamy teraz prognozy uzyskane dla obu metod.
 • Dla poszczególnych szeregów przedstawione są wykresy porównujące prognozy z rzeczywistymi wartościami.
 • Dodatkowo, wyznaczymy miary dokładności prognoz na zbiorze uczącym (training set) i zbiorze testowym (test set).
 • Wyznaczone zostaną wartości wszystkich miar dostępnych aktualnie w pakiecie forecast, tzn.: ME, RMSE, MAE, MPE, MAPE, MASE, ACF1 (patrz np.: Hyndman and Koehler, Another look at measures of forecast accuracy, International Journal of Forecasting 22 (2006) 679–688).

4.4.1 Prognozy dla szeregu bezrobocie

library(forecast)
par(mfrow = c(2, 1))
 
# porównanie dokładności prognoz: bezrobocie
plot(bezr.arima.forecast, ylab = "bezrobocie")
lines(bezrobocie.ts.test, col = "red")
plot(bezr.ets.forecast, ylab = "bezrobocie")
lines(bezrobocie.ts.test, col = "red")
Prognozy dla szeregu miesięcznych stóp bezrobocia: porównanie modeli ARIMA i ETS

Rysunek 7: Prognozy dla szeregu miesięcznych stóp bezrobocia: porównanie modeli ARIMA i ETS

accuracy(bezr.arima.forecast, bezrobocie.ts.test)
##          ME  RMSE  MAE   MPE MAPE  MASE  ACF1
## Training set 0.002761 0.2267 0.1416 0.07223 1.123 0.06979 0.02437
## Test set   0.556897 0.6721 0.5569 4.14115 4.141 0.27447 0.89223
##       Theil's U
## Training set    NA
## Test set     2.001
accuracy(bezr.ets.forecast, bezrobocie.ts.test)
##           ME  RMSE  MAE   MPE MAPE  MASE  ACF1
## Training set 0.0004695 0.2450 0.1606 -0.1228 1.949 0.07915 0.2344
## Test set   0.5429571 0.6769 0.5444 3.9909 4.002 0.26829 0.9073
##       Theil's U
## Training set    NA
## Test set     1.983

4.4.2 Prognozy dla cen benzyny

par(mfrow = c(2, 1))
 
# porównanie dokładności prognoz: cena benzyny
plot(benzyna.arima.forecast, ylab = "cena benzyny")
lines(cena.benzyny.ts.test, col = "red")
plot(benzyna.ets.forecast, ylab = "cena benzyny")
lines(cena.benzyny.ts.test, col = "red")
Prognozy dla szeregu cen benzyny: porównanie modeli ARIMA i ETS

Rysunek 8: Prognozy dla szeregu cen benzyny: porównanie modeli ARIMA i ETS

accuracy(benzyna.arima.forecast, cena.benzyny.ts.test)
##         ME  RMSE   MAE  MPE MAPE  MASE  ACF1 Theil's U
## Training set 0.0155 0.1202 0.09156 0.3197 2.137 0.2454 0.06566    NA
## Test set   0.1808 0.2357 0.19691 3.1321 3.430 0.5277 0.70062   2.013
accuracy(benzyna.ets.forecast, cena.benzyny.ts.test)
##           ME  RMSE   MAE   MPE MAPE  MASE  ACF1
## Training set 0.021162 0.1183 0.09376 0.3902 2.159 0.2512 0.3437
## Test set   -0.006572 0.2013 0.16625 -0.1702 2.963 0.4455 0.6992
##       Theil's U
## Training set    NA
## Test set     1.75

4.4.3 Prognozy dla kursu EUR/PLN

par(mfrow = c(2, 1))
 
# porównanie dokładności prognoz: kurs EUR/PLN
plot(EUR.arima.forecast, ylab = "EUR/PLN")
lines(kurs.EUR.PLN.ts.test, col = "red")
plot(EUR.ets.forecast, ylab = "EUR/PLN")
lines(kurs.EUR.PLN.ts.test, col = "red")
Prognozy dla kursu EUR/PLN: porównanie modeli ARIMA i ETS

Rysunek 9: Prognozy dla kursu EUR/PLN: porównanie modeli ARIMA i ETS

accuracy(EUR.arima.forecast, kurs.EUR.PLN.ts.test)
##           ME  RMSE   MAE   MPE  MAPE MASE   ACF1
## Training set 0.002335 0.01941 0.01443 0.0545 0.3448 0.994 -0.05958
## Test set   -0.081935 0.09522 0.08193 -1.9359 1.9359 5.643 0.92503
##       Theil's U
## Training set    NA
## Test set     5.804
accuracy(EUR.ets.forecast, kurs.EUR.PLN.ts.test)
##           ME  RMSE   MAE   MPE  MAPE  MASE   ACF1
## Training set 0.002437 0.01938 0.01428 0.05685 0.3411 0.9835 -0.008287
## Test set   -0.080990 0.09441 0.08099 -1.91377 1.9138 5.5777 0.925025
##       Theil's U
## Training set    NA
## Test set     5.755

4.4.4 Prognozy dla PKB

par(mfrow = c(2, 1))
 
# porównanie dokładności prognoz: PKB
plot(PKB.arima.forecast, ylab = "PKB")
lines(PKB.ts.test, col = "red")
plot(PKB.ets.forecast, ylab = "PKB")
lines(PKB.ts.test, col = "red")
Prognozy dla PKB: porównanie modeli ARIMA i ETS

Rysunek 10: Prognozy dla PKB: porównanie modeli ARIMA i ETS

accuracy(PKB.arima.forecast, PKB.ts.test)
##          ME RMSE  MAE   MPE  MAPE  MASE   ACF1
## Training set -0.01893 0.824 0.6856 -0.02487 0.6597 0.3209 -0.03805
## Test set   -3.18451 3.270 3.1845 -3.14067 3.1407 1.4905 0.31001
##       Theil's U
## Training set    NA
## Test set     4.241
accuracy(PKB.ets.forecast, PKB.ts.test)
##          ME RMSE  MAE   MPE  MAPE  MASE  ACF1 Theil's U
## Training set -0.02854 1.006 0.7965 -0.03169 0.7673 0.3728 0.3861    NA
## Test set   -3.23995 3.426 3.2399 -3.19933 3.1993 1.5164 0.3886   4.521

5 Podsumowanie

 • Zastosowanie narzędzi dostępnych w środowisku R (pakiet forecast) pozwoliło na automatyczną konstrukcję prognoz dla wybranych szeregów czasowych (zróżnicowanych pod względem własności).
 • Dodatkowo, porównaliśmy dokładność prognoz wyznaczonych dwoma metodami: modele ARIMA oraz ETS (wygładzanie wykładnicze), wykorzystując najbardziej popularne kryteria (miary) oceny dokładności prognoz.
 • W przypadku szeregów zawierających jednocześnie trend i sezonowość możliwa była także łatwa identyfikacja tych regularnych wzorców dzięki wykorzystaniu dostępnych w R metod dekompozycji.
 • Prognozowanie na bazie wygładzania wykładniczego (modele ETS) dawało zazwyczaj lepsze prognozy w porównaniu do prognoz na bazie metodologii ARIMA. W niektórych przypadkach dokładność obu metod były jednak porównywalna.
 • Zgodnie z oczekiwaniami, błędy prognoz na zbiorze testowym są większe w porównywaniu do błędów uzyskanych dla zbioru uczącego.
 • Dla większości szeregów prognozy możemy uznać za satysfakcjonujące (przynajmniej w krótkim horyzoncie czasowym).
 • Wyjątek stanowi szereg PKB, dla którego skonstruowane prognozy w znacznym stopniu odbiegają od wartości rzeczywistych. W tym przypadku warto byłoby przyjrzeć się dokładniej dopasowanym modelom, biorąc pod uwagę dodatkowe kryteria oceny jakości dopasowania.

Spróbuj ponownie